Szkolny Klub Sportowy

KOMUNIKAT- PROGRAM "SZKOLNY KLUB SPORTOWY" 2019 rok

 

Informujemy, że Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację programu „Szkolny Klub Sportowy” - Decyzją nr 49 z dnia 22 października 2018 r. link: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2416,Minister-Sportu-i-Turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2019-roku-Pro.html

Zajęcia w programie „SKS” będą kontynuowane w 2019 roku, do programu będą mogły się też zgłosić nowe szkoły.

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach składa stosowną ofertę dotyczącą realizacji programu „SKS” na 2019 r. do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie jako operator wojewódzki.

Program „Szkolny Klub Sportowy”:

- to model systemowego wsparcia organizacji zajęć sportowych dla dzieci

   i młodzieży szkolnej opracowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,

- jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół

  ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną,

-ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole,

- stanowi narzędzie stymulowania i podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.

Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży powinny być prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Powinny się one odbywać na obiektach sportowych (salach, halach, boiskach) przystosowanych do prowadzenia zajęć sportowych, w których można je bezpiecznie przeprowadzać.

Istotnym założeniem programu jest różnorodność zajęć, dających możliwość uprawiania wielu sportów, uwzględniając regionalne i lokalne tradycje oraz możliwość uprawiania odpowiednich sportów w zależności od pór roku.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

Program „SKS” polega na zorganizowaniu i prowadzeniu systematycznych zajęć sportowych:

 1. w okresie od 04-02-2019 r. do 15-12-2019 r. z przerwą wakacyjną,
 2. w ilości 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy w dwóch semestrach/półroczach 2019 r.
 3. w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika,
 4. w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych,
 5. w grupach minimum 15-osobowych, składajacych się wyłącznie z uczniów (dzieci i/lub młodzieży) z jednej (danej) szkoły,
 6. przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego z danej szkoły.

Każda grupa ćwiczebna powinna określać charakterystykę wiekową uczestników.

W szkole do 300 uczniów mogą być prowadzone zajęcia w:

- od 1 grupy do 2 grup maksymalnie (A i B).

          W szkole liczącej powyżej 300 uczniów dopuszcza się utworzenie: 

- od 1 grupy do 3 grup maksymalnie (A, B, C).

W przypadku utworzenia w jednej szkole więcej niż jednej grupy ćwiczebnej przynajmniej jedna z nich powinna być dedykowana dziewczętom (muszą one stanowić ponad 50% uczestników danej grupy)

Warunkiem realizacji programu „SKS” jest zapewnienie odpowiedniego miejsca organizacji zajęć sportowych oraz niezbędnego sprzętu sportowego przy udziale środków jednostek samorządu terytorialnego dowolnego szczebla i/lub z innych źródeł (własnych, sponsorów).

Nauczyciel w-f realizujący program „SKS” otrzyma wynagrodzenie w wysokości 40,00 zł (brutto) za jedną jednostkę ćwiczebną ( 60- minutową)

Program „SKS” może być realizowany tylko przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego, którego wynagrodzenie z tytułu stosunku o pracę u pierwszego pracodawcy (czyli w szkole) wynosi:

- co najmniej najniższe wynagrodzenie miesięczne w 2019 roku = 2 250 zł

  ( brutto) w każdym miesiącu realizacji programu „SKS”.

ZAKRES FINANSOWANIA PRZEZ SAMORZĄDY LOKALNE:

Warunkiem przystąpienia szkoły do programu „Szkolny Klub Sportowy”

w 2019 r. jest:

- nieodpłatne udostępnienie sprzętu sportowego i obiektów sportowych przez

   jednostki samorządu lokalnego (Gminę, Miasto, Powiat, Stowarzyszenie) w

   porozumieniu z Dyrekcją Szkoły lub Dyrekcjami Szkół,

- dofinansowanie zajęć w programie „SKS”w kwocie 300 zł. na jedną grupę ćwiczebną po podpisaniu stosownego Porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Kielcach a Organami prowadzącymi szkoły (Gminą, Miastem, Powiatem, Starostwem, Stowarzyszeniem).

SCHEMAT KOSZTOWY:

 1. wynagrodzenia miesięczne nauczyciela w-f prowadzącego zajęcia sportowe w programie „SKS” za 70 jednostek ćwiczebnych x 40 zł = 2800 zł.(brutto),
 2. dodatkowe ubezpieczenie uczestników zajęć ( dzieci i młodzieży szkolnej) - NNW, oraz Nauczyciela w-f - OC,
 3. plakaty i rolapy reklamujące program,
 4. organizacja 2 konferencji szkoleniowych dla nauczycieli w I i II semestrze 2019 r.
 5. sporządzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej programu „SKS”
 6. wizytowanie, kontrola i monitorowanie zajęć,
 7. koordynacja merytoryczna i finansowa programu „SKS”
 8. koszty związane z wypłatą wynagrodzeń miesięcznych na konta bankowe dla N-li w-f (opłaty bankowe)
 9. sporządzania rozliczeń do ZUS, US, Operatora krajowego, MSiT w W-wie,
 10. inne koszty organizacji i realizacji programu.

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach jako - Operator wojewódzki rozpoczyna rekrutację nauczycieli w-f ze szkół województwa świętokrzyskiego do progamu „SKS” na 2019 rok.

W związku z powyższym zapraszamy do programu „SKS” i prosimy Nauczycieli w-f oraz Dyrekcje Szkół w porozumieniu z Organami prowadzącymi szkoły - Gminami, Miastami, Powiatami, Stowarzyszeniami o składanie zgłoszeń w postaci:

- Deklaracji wstępnych o przystąpieniu Szkoły i Nauczycieli w-f do programu „Szkolny Klub Sportowy” na 2019 rok.

Wstępne deklaracje należy przysłać w formie papierowej pocztą na adres:

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach, ul. Kujawska 26, 25-344 Kielce.

lub doręczyć osobiście do WSZS w Kielcach

- w terminie do dnia 5 grudnia 2018r.

Do zgłoszeń i uczestnictwa w programie „SKS” w 2019 roku zachęcamy nowe środowiska szkolne.

Program „SKS”w 2019 roku będzie realizowany po pozytywnym rozstrzygnięciu oferty złożonej przez WSZS w Kielcach przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie.

O przyjęciu do programu „SKS” zgłoszone JST oraz szkoły zostaną poinformowane:

 1. po 16 stycznia 2019 r. – po rozstrzygnięciu konkursu ofert przez MSiT w Warszawie,
 2. bezpośrednio e-mailem,
 3. oraz zamieszczeniem listy uczestniczących szkół w programie „SKS” na stronie internetowej WSZS w Kielcach www.wszs.kielce.pl

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach zastrzega sobie prawo rezygnacji z organizacji programu „SKS” w 2019 roku w przypadku nie otrzymania środków na ten cel z MSiT w Warszawie.

Kielce, dnia 05-11-2018 r.

 

Operator wojewódzki programu „SKS”

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach

Koordynatorzy programu „SKS”

Anna Zaród - tel. /41/ 34-16-440

Dariusz Kos - tel. 607-216-376

e-mail programu „SKS”: wszs.kielce.sks@poczta.onet.pl

strona internetowa WSZS w Kielcach: www.wszs.kielce.pl

 

Pliki do pobrania

Lista zatwierdzonych szkól – grup do programu „Szkolny Klub Sportowy” na 2019 rok pobierz Decyzja nr49 Ministra Sportu i Turystyki wraz z założeniami programu SKS pobierz Pismo do nauczycieli Programu SKS 2019pobierz SKS 2019r- pismo dot. rekrutacji do programu SKSpobierz SKS 2019 - Zał 1 - Deklaracja wstępna do programupobierz

Projekty i współpraca
© 1999 - 2019 Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Compute Web Studio