Szkolny Klub Sportowy

 

Szanowni Państwo

Urzędy Gmin

Starostwa Powiatowe

Dyrektorzy Szkół

Nauczyciele wychowania fizycznego

województwa świętokrzyskiego

 

 

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach informuje, że będzie składał ofertę na 2018r. do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie dotyczącą realizacji programu „ SZKOLNY KLUB SPORTOWY”.

Jest to model systemowego wsparcia organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej opracowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną.

Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Program stanowi narzędzie stymulowania i podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.

Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży powinny być prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Powinny się one odbywać na obiektach sportowych przystosowanych do prowadzenia zajęć sportowych lub w miejscach, w których można bezpiecznie przeprowadzać zajęcia w terenie.

Istotnym założeniem jest różnorodność zajęć, dających możliwość uprawiania wielu sportów, uwzględniając m.in. regionalne i lokalne tradycje oraz możliwość uprawiania odpowiednich sportów w zależności od pór roku.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:

Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni w dwóch edycjach wiosennej od 20.01.2018r. do 22.06.2018r. i jesiennej od 01.09.2018r. do 15.12.2018r, systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy. Nauczyciele realizujący program otrzymają wynagrodzenie w wysokości 40,00 zł /brutto/ za jedną jednostkę ćwiczebną.

Projekt SKS musi być realizowany przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego, którego wynagrodzenie z tytułu stosunku o pracę u pierwszego pracodawcy /Szkole/ wynosi co najmniej w 2018 roku – 2100 zł.

Jedna grupa ćwiczebna musi się składać wyłącznie z uczniów jednej szkoły dla dzieci i młodzieży, a zajęcia SKS muszą być realizowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia

wychowania fizycznego z danej szkoły. Każda grupa ćwiczebna powinna określać charakterystykę wiekową uczestników, np.:

  • grupa A – uczniowie w wieku 10-12 lat szkoły podstawowej, zajęcia z gier zespołowych lub np. dla gimnazjum – uczniowie klas 2-3 gimnazjum, zajęcia taneczne i ogólnorozwojowe, grupa dedykowana dziewczętom itp.

W jednej szkole mogą być prowadzone od 1-2 grupy (A i B), lub 3 grupy (A, B, C).

W przypadku małych środowisk szkolnych prosimy zgłaszać 1 lub 2 grupy (chodzi o czynny udział dzieci/młodzieży szkolnej w zajęciach programu SKS w 2018 roku ).

Można poszerzyć udział o 3 grupę w oparciu o klasy  VII a od września 2018 roku o VIII ( w SP z oddziałami gimnazjalnymi ).

W przypadku utworzenia w jednej szkole więcej niż jednej grupy ćwiczebnej, przynajmniej jedna z nich powinna być dedykowana dziewczętom (muszą one stanowić ponad 50% uczestników danej grupy).

ZAKRES FINANSOWANIA PRZEZ SAMORZĄDY LOKALNE:

Warunkiem przystąpienia szkoły do Programu „Szkolny Klub Sportowy” w 2018r jest:

- nieodpłatne udostępnienie sprzętu sportowego i obiektów sportowych przez

jednostki samorządu lokalnego /Gminy, Powiaty/ oraz Dyrekcję Szkół,

  • dofinansowanie zajęć SKS w kwocie 200 zł. na jedną grupę ćwiczebną po podpisaniu stosownego Porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Kielcach a Urzędem Gminy lub Starostwem Powiatowym.

 

SCHEMAT KOSZTOWY:

- wynagrodzenia nauczyciela 70 jednostek x 40 zł – 2800 zł./brutto/

  • dodatkowe ubezpieczenia uczestników zajęć NNW, nauczyciela OC,

  • plakaty reklamujące projekt,

  • organizacja 2 konferencji szkoleniowych dla nauczycieli w I i II edycji/semestrze,

  • koszty obsługi projektu.

 

Projekt będzie realizowany po pozytywnym rozstrzygnięciu oferty złożonej przez WSZS w Kielcach przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie.

 

O realizacji Projektu lub jego zaniechaniu zgłoszone samorządy oraz szkoły zostaną poinformowane w trybie natychmiastowym.

 

W związku z powyższym Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach prosi Dyrekcje Szkół w porozumieniu z Gminami, Powiatami o składanie zgłoszeń w postaci wstępnych deklaracji o przystąpieniu do programu „Szkolny Klub Sportowy” w 2018r.

 

Wstępne deklaracje należy przysłać pocztą lub doręczyć osobiście do WSZS w Kielcach ul. Kujawska 26, 25-344 Kielce w terminie do dnia 20 grudnia 2017r.
Do zgłoszeń i uczestnictwa w programie SKS w 2018r zachęcamy nowe środowiska szkolne.

Operator Wojewódzki Programu

WSZS w Kielcach

Koordynatorzy Programu

Anna Zaród tel. /41/ 34-16-440

Dariusz Kos tel. 607-216-376

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

DEKLARACJA WSTĘPNA przystąpienia Szkoły do programu „Szkolny Klub Sportowy” na 2018 rok. pobierz Decyzja_MSiT-Program Szkolny Klub Sportowy 2018- załozenia programowe (8)pobierz

Projekty i współpraca
© 1999 - 2018 Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Compute Web Studio